نوا و نما
صوت شب یازدهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
شب یازدهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت ظهر عاشورای ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
ظهر عاشورای ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت شب دهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
شب دهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت شب نهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
شب نهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت شب هشتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
شب هشتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت شب هفتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
شب هفتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت شب ششم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
شب ششم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
گوشه ای از منبر شب چهارم محرم ۱۳۹۸
صوت شب پنجم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
شب پنجم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت شب چهارم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
شب چهارم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
گوشه ای از منبر شب سوم محرم ۱۳۹۸