مداحی
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۳/۱۴) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۲/۳۱) ویژه نیمه شعبان هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۲/۲۴) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۲/۱۷) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۲/۱۰) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱/۲۷) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱/۲۰) ویژه میلاد امام محمد باقر(ع)هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۴/۱۲/۲۷) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۹۴/۱۲/۷) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۹۴/۱۱/۳۰) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۹۴/۱۱/۲۳) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۹۴/۱۱/۱۶) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۹۴/۱۱/۹)هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۹۴/۱۱/۲) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۹۴/۱۰/۲۵)هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۹۴/۱۰/۱۸)هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۹۴/۱۰/۱۱) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۹۴/۱۰/۴)هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۹۴/۹/۲۷) هیئت ثارالله کرج(ویژه شهادت امام حسن عسکری (ع) و حضرت محسن ابن علی (ع)
صوت جلسه هفتگی (۹۴/۹/۶) هیئت ثارالله کرج